Camlytics 1.2.9

Camlytics 1.2.9

Camlytics - Freeware
IP camera & webcam recording software with video analytics. Count peoples and cars, detect motion, receive alerts, build heatmaps and charts with analyzed data. Also supports recording on events and regular calendar recording with video archive of recorded videos. Major features are free to use without limitations. Supports range of events: -Camera obstructed, -Object enter/exit, -Region join/leave, -Running, -Loitering, -Abandoned object, -Motion in region, -Camera disconnected. All events can be notified by email.

Tổng quan

Camlytics là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Camlytics.

Phiên bản mới nhất của Camlytics là 1.2.9, phát hành vào ngày 29/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/10/2014.

Camlytics yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Camlytics Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Camlytics!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản