Camlytics 1.2.9

Camlytics 1.2.9

Camlytics - Freeware
IP camera & webcam recording software with video analytics. Count peoples and cars, detect motion, receive alerts, build heatmaps and charts with analyzed data. Also supports recording on events and regular calendar recording with video archive of recorded videos. Major features are free to use without limitations. Supports range of events: -Camera obstructed, -Object enter/exit, -Region join/leave, -Running, -Loitering, -Abandoned object, -Motion in region, -Camera disconnected. All events can be notified by email.

Tổng quan

Camlytics là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Camlytics.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Camlytics là 1.2.9, phát hành vào ngày 29/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/10/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 1.2.9, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Camlytics đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Camlytics Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Camlytics!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Camlytics cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Nhãn

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản